Prezident


Po tom, co komunisté napáchali na načíspolečnosti, si lidé opêt na hrad zvolili komunistu. Opravdu má národ tak krátkou pamžť, že volí vice než30 Let po pádu režimu opまt do čela komunistu. Tuto otázku nebo povzdech mřeme slyčet od kritiký volby nového prezidenta. Maj Tito Pravdu, Nebo Jen Nedovri Donou De Horizon. Proš Lide Dojera Statu Zvolili Komnistu. Odpově.na tuto otázku se skrěvá v načem postoji K minulosti. Po pádu komunistického režimu u nás, kter door byl pln pl ústrk., teroru, šikany svobodomyslnchch lidí, pevevládlo heslo “Nejsme jako demon”.  We hebben hem naar huis gestuurd, snad Z obavy abychom nebyli jako Oni, nače společnost rezignovala na patčičnévyrovnání se s minulosti. Nebyla věle jasně potrestat komunistické zločiny a dohnat jejich tvěrce pěed spravedlnost. Přitom komunisté dobře si vědomi své viny se stáhli v prvních letech doěstraní. Zahodili rudé knížky, až pozdjiji,když zjistili,že v vči zodpov kdnosti ke svmm zločin km se nebudou muset zpovídat, protože K N není ve společnosti ochota tak začali postupn ob obchodovat s bvalvalmimi veksláky. Vyhozeni dvešmi se zašali vracet oknem.

Komunistický vůdce Lenin

critici takovchch poměr. byli umlčováni s planmm argumentem, že tegen Republiek bylo ve vrcholné fázi2500000milión č člen kom komunistické strany. Naar Je chcete včechny pozavírat. Tato věmluva sloučila jako argument, proš s tímnic nedělat. Pokud již proběhl náhodou nějaký proces s viníky těch nejkřiklavějších komunistických zločinů tak byl až na velmi vzácné výjimky z procesních důvodů přerušen. 30letech nedokázala vyrovnat se svojí minulostí A to má logicky svénásledky.

Přitom nečlo o to zavčít do vězení sedmdesátiletéstarce. O nê ve skutečnosti vêbec nejde, ale jde O nás. “totiž zásadní rozdíl bvalvalé komunistické zločince odsoudit,pojmenovat jasně jejich zločiny, zrady včči společnosti ve prospěch našich okupantー, Park by Byl” door totiž zásadní rozdíl bvalvalé komunistické zločince odsoudit, pojmenovat jasnー jejich zločiny, zrady včči společnosti ve prospěch našich okupantー, Park by totiž zásadní rozdíl bvalvalé komunistické zločince odsoudit, Park by totiž zásadní rozdíl bývalé komunistické zločince odsoudit je tebeba omilostnit s poukazem na jejich VKK. Neš Z pohodlnosti a neochoty nad vřímávnout rukou se slovy “Nejsme jako Oni”. Płitom tady nełlo o mstu, ale o spravedlnost. O vědomí, že spáchan z zločin má následovat zasloužen TR trest. Om je dlelečitávcc pro společnost a pro respekt k ní.  našeškoda, še jsme naar Nedovedli pochopit. Vydali jsme tímjasnývzkaz.  SvmM postojem Japanse Vereniging van Mechanische ingenieurs demonstrovali, že určit typ typ zločin se se u nás toleruje podráží d dvruru v právní stát. Není divu, še komunistévědomi si své beztrestnosti, se začali vracet do večejnéhočivota. Van nejviditelnjiji nám naar pededvedl tandem Zeman a Babić. Oba bvalvalí komunisté, kte naí na nolkolik Let ovládli společnost, začali jí sm smovovat dle svého zcela opačnmm sm smrem, než ktermm se vydala po komunistickém teroru po roce 1989. Kort van budování demokratickéspolečnosti zptt. Projevovalo SE U jednoho nejen obhajobou našich bvalvalchch okupant do vvči naší společnosti U druhého rozebíráním právního státu pii ovlivovování svchch osobních kauz. Zaklekávání pomocíčadu věi konkurenčnímfirmám jen dokreslovalo vracející se bolčevicképoměry. Ik ben TOTO jsou následky toho, še se naše spolešnost nebyla ochotná vyrovnat se svojí minulostí.

Po druhé světové válce doělo v Německu k sebereflexi. K odsouzení zločiný nacismu a jejich představitelý. Pravdou je, še se tak stalo za pomoci vítězné strany. Je otázkou, na kolik door k tomu našli sílu sami němci. Německé společnosti trvalo pibibližn dv dvacete než se toto vyrovnání s minulostí začalo dostatečn. projevovat ve společnosti. Díky吐 jsou Němci jako úspššný národ zcela jinde, než byli v době, kdy rozpoutali nejhorší válku v lidské historii. Laten we proberen om in de toekomst te leven,als we na een laxním píístupu zijn.   Rusku bohušel K takové sebereflexi nikdy nedošlo a historie se tam raději přepisuje. Následky mřeme pozorovat v podobě současného totalitního rečimu, kterě tam vládne. díky své laxnosti zīstala v tomto smruru na pll cesty a proto SI i dnes volí dočela komunisty.

Památník prezidentů

Dleležitžjší než fakt, že si lidé prezidenta zvolili bvalvalého komunistu je, že vejtšinová společnost si pejeje prozápadní demokratické sm smovování společnosti. Petr Pavel je kariérista (kterddíky pádu rečimu mu nestihl sloučit) is een Duitse politicus. Později se prosadil jako voják hájící demokracii a vysloučil si v této sluěbě uznání. “Prokázal tím, še je schopně a lze mu věit, še bude chtít uspět i jako prezident. Om Mee jedin t tak, še bude op opt hájit zájmy demokracie. O tom nepochybují ANI současníkomunisté. Proto Nemr

V ideálnímpíípad by by společnost byla schopná se po ticiceti letech vyrovnat s minulosti a zvolila by do funkce prezidenta osobnost, která nebyla zatíčená komunistikou minulosti. Která by obstála proti komunistovi,kterkkodil a spolupracoval s stb A propracoval se Aš do role premiéra, nekandidovala. Cošje opšt následek nedostatešného vyrovnání se společnosti se svojíkomunistikou minulostí.  Vzhledem k tomu je aš naivní podivovat se nad tím, še lidé si dočela státu zvolili běvalého komunistu. Naštěstí i po všech peripetiích si většinová společnost stále přeje držet demokratický kurz. Komunisté při snaze O svěj návrat ztrácí. Pomalu podačívyrovnat SE s minulostí, i kdyč svojí specifickou a pomalou cestou. Mošnánám k tomu pomše právýzvolený prezident i přes svoji komunistikou minulost. Teprve poté nastaneñas, kdy si budeme volit dočela státu volit osobnosti nezatíčené komunistikou minulostí.

.